Zásady ochrany osobných údajov

1. Základné ustanovenia

 • Pri vyplnení kontaktného formulára nachádzajúceho sa na internetovej stránke dentinika.sk (ďalej ako „internetová stránka“), môže dôjsť alebo dochádza k spracúvaniu osobných údajov užívateľa v rozsahu uvedenom v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov.
 • Prevádzkovateľom osobných údajov je v zmysle článku 4 bod 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) – ďalej len „prevádzkovateľ“: Obchodné meno: Mgr. Anna Gryllus Sídlo: 84104, Bratislava-Karlova Ves, Kuklovská 7 IČO: 45661677 Vedený v registri: Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 340-30351 Kontaktné údaje: Mgr. Anna Gryllus telefón: 0908 778 911
 • Kontaktný formulár na internetovej stránke slúži na poskytnutie bližších informácií v spojení s prevádzkovateľom (ďalej ako „kontaktný formulár“). Prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na internetovej stránke má užívateľ možnosť priamo osloviť prevádzkovateľa za účelom poskytnutia doplnkových informácií týkajúcich sa spoločnosti Dentinika.
 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Užívateľ je na účely riadneho vybavenia jeho dopytu zaslaného cez kontaktný formulár povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a e-mailová adresa.
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov bude získavať osobné údaje užívateľa vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel.
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje nariadeniu GDPR ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

2. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol užívateľ alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe alebo v súvislosti s vybavením dopytu podľa kontaktného formulára

3. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

 • Osobné údaje užívateľa sa spracúvajú predovšetkým pre potrebu vybavenia dopytu v zmysle kontaktného formulára.
 • Právny základ spracúvania osobných údajov je:
 1. súhlas užívateľa so spracúvaním osobných údajov potrebných pre vyplnenie a riadne odoslanie kontaktného formulára podľa článku 6 bod 1 písm. a) nariadenia GDPR;
 2. súhlas užívateľa so spracúvaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov, obchodných ponúk a newsletterov) podľa článku 6 bod 1 písm. a) nariadenia GDPR.
 • Účelom spracúvania osobných údajov je:
 1. vybavenie dopytu užívateľa prevádzkovateľom; pri vyplnení kontaktného formulára sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre odoslanie kontaktného formulára (meno, priezvisko, email), bez poskytnutia osobných údajov nie je možné na príslušný dopyt v zmysle kontaktného formulára reagovať;
 2. zasielanie ponúk.
 • Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 nariadenia GDPR.
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia GDPR, bude osobné údaje užívateľa získavať výlučne na účely uvedené v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov.

4. Doba uchovávania osobných údajov

 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
 1. na účely vybavenia dopytu užívateľa v kontaktnom formulári, resp. kým na žiadosť užívateľa nedôjde k odvolaniu súhlasu, najdlhšie však 12 mesiacov;
 2. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 12 mesiacov, pokiaľ sú osobné údaje poskytované na základe súhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov alebo po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov, prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje (vymaže).

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 1. vlastníci administratívnych centier v okolí budovy prevádzkovateľa;
 2. osoby osobne alebo majetkovo prepojené s prevádzkovateľom;
 3. zaisťujúce služby prevádzkovania internetovej stránky a ďalšie služby v súvislosti s projektom a s prevádzkovaním internetovej stránky, vrátane prípadnej údržby a servisu software a hardwarového vybavenia.
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii (s výnimkou, ak sú poskytnuté osobné údaje uložené na úložisku, ktorého servery sú poskytovateľom úložiska umiestnené v tretej krajine).

6. Práva užívateľa

 • Za podmienok stanovených v nariadení GDPR má dotknutá osoba (užívateľ) nasledovné práva:
  1. právo na prístup ku svojím osobným údajom – dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej má prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako osobné údaje prevádzkovateľ používa. Vo väčšine prípadov budú osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme alebo elektronicky, pokiaľ dotknutá osoba nepožaduje iný spôsob ich Ak o poskytnutie týchto informácií dotknutá osoba požiada elektronickými prostriedkami, budú poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné;
  2. právo na opravu osobných údajov – prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti informácií, ktoré o dotknutej osobe má k dispozícii. Ak si dotknutá osoba myslí, že údaje, ktorými prevádzkovateľ disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, má právo požiadať, aby sa tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili;
  3. právo na výmaz osobných údajov (zabudnutie) – dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, prevádzkovateľ môže mať určité právne a zákonnom stanovené povinnosti, čo znamená, že nebude môcť žiadosti vyhovieť;
  4. právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená požiadať, aby prevádzkovateľ prestal používať osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď sa dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje môžu byť nepresné alebo keď si myslí, že už osobné údaje nie je potrebné využívať. Toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností;
  5. právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností má dotknutá osoba právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré boli poskytnuté, na inú tretiu stranu podľa výberu dotknutej osoby, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky;
  6. právo namietať proti spracúvaniu – dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak prevádzkovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a oprávnená osoba podá námietku, nebude osobné údaje ďalej spracúvať, toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností;
  7. právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v článku 1 (odvolať je možné len súhlas, ktorý bol udelený na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR); odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • V prípade ak sa užívateľ domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané v rozpore s týmito podmienkami alebo nezákonne, užívateľ má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

8. Cookies

 • Prevádzkovateľ používa „cookies“, rovnako ako iné internetové stránky, za účelom zbierania informácií.
 • „Cookie“ je malý kúsok informácie, ktorá sa inštaluje na počítači užívateľa a identifikuje prehliadač počas práce užívateľa na príslušnej internetovej stránke.
 • Súbory cookies nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné prostredníctvom nich identifikovať užívateľa.
 • „Cookies“, ktoré používame, rozdeľujeme na základné kategórie (pričom internetová stránka nemusí využívať všetky a jednotlivé kategórie môžu byť dostupné neskôr):
  1. nevyhnutné (esenciálne) cookies – sú potrebné pre fungovanie internetovej stránky;
  2. analytické cookies – slúžia na zhromažďovanie, analýzu a vykazovanie interakcie užívateľa s internetovou stránkou;
  3. funkčné cookies – slúžia na zapamätanie si informácií, ktoré zmenia spôsob, akým sa internetová stránka chová alebo vyzerá;
  4. reklamné (marketingové) cookies – slúžia na zobrazovanie reklám, ktoré sú najrelevantnejšie pre užívateľa.
 • Esenciálne cookies. Slúžia pre správny chod internetovej stránky a zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky; predmetné cookies sú zamerané výlučne na umožnenie alebo uľahčenie komunikácie elektronickými komunikačnými prostriedkami a sú striktne nevyhnutné pre poskytovanie služby. K používaniu esenciálnych cookies prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas užívateľa.
 • Analytické cookies. Slúžia na zhromažďovanie, analýzu a vykazovanie interakcie užívateľa s internetovou stránkou; keď užívateľ prehľadáva internetovú stránku, vybrané cookies sa budú inštalovať a sprístupňovať tak, aby prevádzkovateľovi pomohli analyzovať užívateľskú skúsenosť užívateľa, t.j. umožňujú prevádzkovateľovi anonymne rozpoznať a spočítať počet užívateľov a získať informácie o tom ako sa internetová stránka používa. Tieto cookies slúžia prevádzkovateľovi najmä na vylepšenie internetovej stránky. Analytické cookies sú prevádzkovateľom používané len na základe súhlasu užívateľa (užívateľa).
 • Funkčné cookies. Umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa internetová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate. Funkčné cookies sú prevádzkovateľom používané len na základe súhlasu užívateľa (užívateľa).
 • Užívateľ má možnosť spravovať svoje „cookies“ konfigurovaním svojho prehliadača a súhlas s takýmto spracovaním udeliť alebo odmietnuť. Internetová stránka môže nastaviť cookies pre konkrétneho užívateľa, iba ak to nastavenia jeho prehliadača umožňujú.
 • V prípade, ak užívateľ nastaví svoj prehliadač tak, aby odmietal „cookies”, môže tak obmedziť svoj prístup k určitým funkciám, stránkam alebo oblastiam internetovej stránky za čo prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
 • Doba uchovávania. Súhlas užívateľa so spracovaním cookies je uložený na šesť mesiacov alebo do momentu vymazania súborov cookies v prehliadači samotným užívateľom.

9. Informácie o spracúvaní osobných údajov a súborov cookies

V prípade, ak podľa príslušných predpisov sa vyžaduje súhlas, oboznámenie a poskytnutie informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby (užívateľa), prevádzkovateľ oboznámenie zverejňuje v tomto článku zásad ako aj prostredníctvom osobitného dokumentu v nasledovnom znení: Obchodné meno: Mgr. Anna Gryllus Sídlo: 84104, Bratislava-Karlova Ves, Kuklovská 7 IČO: 45661677 Vedený v registri: Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 340-30351 Kontaktné údaje: Mgr. Anna Gryllus telefón: 0908 778 911 Zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov a som oboznámený so spracúvaním mojich osobných údajov v súlade s článkom 13 nariadenia GDPR“ na internetovej stránke www.dentinika.sk („internetová stránka“), vyjadrujete svoj výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 bod 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ako aj v súlade s § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. v spojení s používaním cookies súborov užívateľa internetovej stránky (spolu ako „predpisy“), a potvrdzujete, že ste sa oboznámili so všetkými informáciami a Vašimi právami uvedenými nižšie. Prevádzkovateľ Vám týmto v súlade s ustanovením článku 13 GDPR a predpismi ako dotknutej osobe, od ktorej prevádzkovateľ získava osobné údaje, poskytuje nasledovné informácie:
 1. účel spracúvania:
 • vybavenie dopytu dotknutej osoby v zmysle kontaktného formulára;
 • prezentácia aktuálnych ponúk a noviniek (newsletter), ak si túto možnosť dotknutá osoba výslovne zvolila;
 • zabezpečenie fungovania internetovej stránky prostredníctvom nevyhnutných esenciálnych (technických alebo základných) cookies, ako aj analytických, funkčných a reklamných cookies v prípade ak s nimi dotknutá osoba vyjadrila súhlas;
 1. právny základ: článok 6 bod 1 a) nariadenia GDPR (vyjadrenie súhlasu so spracúvaním); súhlas s používaním analytických, funkčných či reklamných cookies v zmysle § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z.;
 2. rozsah spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko, emailová adresa;
 3. súbory cookies nezahŕňajú priame poskytovanie žiadnych osobných údajov a nie je možné prostredníctvom nich identifikovať dotknutú osobu; bližšie informácie o cookies sa nachádzajú v Podmienkach ochrany osobných údajov;
 4. iní príjemcovia osobných údajov: vlastníci administratívnych centier v okolí budovy prevádzkovateľa, osoby osobne alebo majetkovo prepojené s prevádzkovateľom, subdodávatelia prevádzkovateľa v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie činností prevádzkovateľa a realizácie projektu Campus Galvaniho (napr. administrátor informačného systému, poskytovateľ serverového úložiska, správca jednotlivých budov);
 5. osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii (s výnimkou, ak sú poskytnuté osobné údaje uložené na úložisku, ktorého servery sú poskytovateľom úložiska umiestnené v tretej krajine);
 6. poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné v prípade záujmu dotknutej osoby odoslať kontaktný formulár, v prípade poskytnutia osobných údajov pre odber newslettrov je súhlas dotknutej osoby dobrovoľný, v prípade neposkytnutia súhlasu s odberom newslettrov, dotknutej osobe ponuky prevádzkovateľa zasielané nebudú; súhlas s typom spracúvaných cookies je dobrovoľný v prípade analytických, funkčných a marketingových cookies, používanie technických cookies je nevyhnutné pre fungovanie internetovej stránky a nevyžaduje súhlas dotknutej osoby;
 7. doba uchovávania: súhlas sa udeľuje na 12 mesiacov; ak dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním marketingových, funkčných a analytických cookies, súhlas sa udeľuje na 6 mesiacov alebo do momentu vymazania súborov cookies v prehliadači dotknutej osoby;
 8. pri spracovaní nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu v zmysle nariadenia GDPR;
 9. ďalšie práva dotknutej osoby sú bližšie uvedené v Podmienkach ochrany osobných údajov uvedených na internetovej stránke.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje spracúvame nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

10. Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním kontaktného formuláru na internetovej stránke alebo zadaním súhlasu so zasielaním ponúk, užívateľ potvrdzuje, že je oboznámený/á s Podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 • Znenie Podmienok ochrany osobných údajov môže prevádzkovateľ kedykoľvek meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok ochrany osobných údajov.
  Bratislava

Povedali o nás